Terms of use

Regulamin korzystania z aplikacji ecct.io służącej do obsługi klienta, przekazywania dokumentów, zamawiania usług oraz przesyłania informacji.

Definicje:

ecct.io - usługa świadczona w oparciu o umowę, delegująca część czynności biznesowych oraz umożliwiająca dostęp do wskazanego adresu na warunkach określonych w umowie

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z aplikacji webowej.

Aplikacja - ecct.io - oznacza system należący do podmiotu gospodarczego ARCHEION NIP: 6831522282 REGON: 120213177 adres: ul.św.Filipa 23/3, 31-150 Kraków będący właścicielem aplikacji webowej i jego administratorem.

Klient - podmiot korzystający z aplikacji ecct.io, mający dostęp do dokumentów przesyłanych przy pomocy aplikacji, klientów rejestrujących oraz zapisujących się na wydarzenia, spotkania za pomocą aplikacji ecct.io.

Administrator - podmiot będący właścicielem ecct.io świadczący usługi określone w aplikacji, zajmujący się jej utrzymaniem oraz udoskonalaniem

Dodatkowe usługi – oznacza usługi świadczone przez Administratora na rzecz Klienta w związku z umową i dostępem do aplikacji.

Zamówienie - polecenie dostarczenia usług do użytku na cele własne Klienta określone w procesie zdefiniowanym w aplikacji. Zamówienie jest zbiorem złożonym z jednej lub większej ilości usług.

Akceptacja -  oznacza, że Administrator przyjmuje do zrealizowania zamówienie określone w Aplikacji.

Dysponent usług - podmiot, w którego dyspozycji znajdują się dodatkowe usługi służące do korzystania z aplikacji ecct.io.

Strony pośrednie - strony www i serwisy informatyczne korzystające z Aplikacji online ecct.io, do której kierują klienta poprzez odpowiednie przekierowania.

Użytkownik aplikacji - osoba mająca dostęp do aplikacji udzielony przez Administratora lub Klienta przy pomocy bezpiecznych metod określonych w ramach aplikacji.

Faktura - dokument z informacją dotyczącą należności płatnych za wybrane Usługi wraz z danymi niezbędnymi do dokonania płatności, a także terminem ich płatności oraz innymi danymi wymaganymi prawnie dla faktury;

Chociaż wszystkie klauzule zawarte w niniejszej umowie są standardowymi klauzulami dotyczącymi produktów programowych, zaleca się ich pełne przeczytanie.

§ 1 Zasady ogólne

 1. Warunkami korzystania z Aplikacji przez Użytkowników i Klientów są:
  1. posiadanie statusu osoby fizycznej zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym,
  2. posiadanie statusu osoby prawnej zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym
  3. ukończenie 13 roku życia,
  4. posiadanie Urządzenia z dostępem do internetu oraz zainstalowaną rekomendowaną zasadami bezpieczeństwa przeglądarką internetową,
  5. rejestracja oraz zalogowanie się Użytkownika w Aplikacji zgodnie z procedurą opisaną w dalszej części Regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania Aplikacji dostępnej na stronie www.ecct.io.
 3. Regulamin obowiązuje Klientów i Użytkowników aplikacji.
 4. Udostępnienie aplikacji może nastąpić tylko w celu dostępu do usług świadczonych przez ecct.io.
 5. Użytkownik nie może wynająć ani użyczyć swojego konta osobom trzecim.
 6. Korzystanie z Aplikacji za pomocą sieci internetowej na urządzeniu mobilnym oraz korzystanie z Aplikacji, jest związane z wykorzystaniem transmisji danych (Internet) według stawek operatora sieci telekomunikacyjnej, z którego usług korzysta Użytkownik.

§ 2 Zasady korzystania z aplikacji  

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) stanowi umowę między Użytkownikiem a Administratorem ecct.io (zwanym dalej „Administratorem”) w odniesieniu do aplikacji webowej ecct.io (zwanej dalej „Aplikacją” ). Użytkujący Aplikację, zgadza się na warunki niniejszej umowy licencyjnej.

Korzystanie z Aplikacji (jak określono poniżej) podlega warunkom określonym w niniejszej UMOWIE LICENCYJNEJ. W przypadku braku akceptacji warunków niniejszej umowy EULA, prosimy o nie instalowanie i nie używanie Aplikacji.

 1. LICENCJA. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Administrator udziela użytkownikowi niewyłącznego, nie podlegającego przeniesieniu, niepodlegającego sublicencji, ograniczonego prawa i licencji na korzystanie z jednej instancji Aplikacji webowej do komercyjnego lub osobistego niekomercyjnego użytku na urządzeniach mających dostęp do internetu. Prawa przyznane w niniejszym dokumencie zależą od przestrzegania przez użytkownika niniejszej umowy EULA. Oprogramowanie jest dla Użytkownika licencjonowane, a użytkownik niniejszym potwierdza, że ​​żaden tytuł ani własność Aplikacji nie jest przenoszony ani cedowany, a niniejszej umowy EULA nie należy interpretować jako sprzedaży jakichkolwiek praw do Aplikacji.
 2. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA. O ile Administrator nie upoważni Użytkownika do dystrybucji Aplikacji, nie będzie on mógł tworzyć ani rozpowszechniać kopii Aplikacji ani przenosić Aplikacji z jednego urządzenia na drugie. Nie dozwolone jest dekompilowanie, odtwarzanie kodu źródłowego, deasemblowanie, włączanie do innej Aplikacji ani tłumaczenie Aplikacji. Nie wolno modyfikować, zmieniać ani w żaden inny sposób dokonywać modyfikacji Aplikacji ani tworzyć prac pochodnych na podstawie Aplikacji. Nie można wynajmować, wydzierżawiać, odsprzedawać, udzielać sublicencji, cedować, rozpowszechniać ani w inny sposób przenosić Aplikacji lub niniejszej licencji. Każda próba tego będzie nieważna i bezskuteczna.
 3. PRAWA AUTORSKIE. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żaden tytuł własności intelektualnej w Oprogramowaniu nie jest na niego przenoszony. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tytuł i pełne prawa własności do Aplikacji pozostaną wyłączną własnością ARCHEION Aleksander Kulesza-Milewski i Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw do Aplikacji. Zabronione jest usuwanie i zasłanianie informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności Administratora z materiałów zawartych w tym pakiecie lub pobranych wraz z Oprogramowaniem.
 4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI. Aplikacja jest dostarczana bez jakiejkolwiek gwarancji. Administrator nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, a w szczególności gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw osób trzecich. Całe ryzyko związane z jakością i wydajnością Aplikacji spoczywa na Użytkowniku. Administrator nie gwarantuje, że funkcje zawarte w Aplikacji webowej spełnią wymagania Użytkownika lub że działanie Aplikacji będzie wolne od błędów.
 5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W żadnym wypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szczególne, przypadkowe lub wynikowe szkody wynikające z posiadania dostępu, użytkowania lub wadliwego działania Aplikacji, w tym, ale nie wyłącznie, szkody majątkowe, utratę wartości firmy, awarie komputera lub urządzenia mobilnego, a także w zakresie dozwolonym przez prawo, odszkodowania za obrażenia ciała, szkody majątkowe, utracone zyski lub szkody karne z jakichkolwiek przyczyn działania wynikających z niniejszej umowy EULA lub Aplikacji lub z nią związanych, niezależnie od tego, czy wynikają z czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), umowy, ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób oraz informację, czy Administrator został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre stany / kraje nie zezwalają na pewne ograniczenia odpowiedzialności, to ograniczenie odpowiedzialności będzie obowiązywać w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo obowiązującej jurysdykcji. To ograniczenie odpowiedzialności nie będzie stosowane wyłącznie w zakresie, w jakim jakiekolwiek szczególne postanowienie tego ograniczenia odpowiedzialności jest zabronione przez jakiekolwiek prawo federalne, stanowe lub komunalne, którego nie można uprzedzić. 

Niniejsza UMOWA LICENCYJNA przyznaje Użytkownikowi określone prawa i może on mieć inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji. W żadnym wypadku odpowiedzialność Administratora za wszelkie szkody (z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo) nie przekroczy faktycznej ceny zapłaconej przez Użytkownika za korzystanie z Aplikacji.

 1. PRYWATNOŚĆ I REKLAMA. Naszą politykę prywatności można znaleźć na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji. Zaleca się, aby przeczytać ją w całości.
 2. ODSZKODOWANIE. Użytkownik zgadza się bronić i zabezpieczyć Administratora przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z: (i) swoich działań i zaniechań związanych z korzystaniem z Aplikacji zgodnie z warunkami EULA; lub (ii) Naruszenie przez Użytkownika niniejszej umowy EULA.
 3. ZMIANY. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych warunków w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić w naszej polityce prywatności w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę i odnotowywać wszelkie zmiany.

§ 3 Przepisy końcowe.

 1. Ecct.io oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakość prezentowanych i wykorzystywanych materiałów podczas użytkowania Aplikacji.
 2. Wszelkie dane przekazywane w trakcie korzystania z Aplikacji, objęte są poufnością i ochroną i nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 3. Podmioty korzystające z Aplikacji wyrażają zgodę na przekazywanie danych i informacji, które są niezbędne do zawarcia umowy.

Ecct.io zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego Regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie www.ecct.io i stronach pośrednich w zakładce Regulamin.

 

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, check out our Cookie Policy. If you decline, your information won’t be tracked when you visit this website. A single cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked. Privacy Policy Cookies